Dobrodosli pri Lidlu Slovenija

Uspeh našega podjetja
ustvarjamo v povezanih in
dinamičnih ekipah.

avatar1

Področja dela v upravi

Uspeh našega podjetja je v veliki meri odvisen od naših sodelavk in sodelavcev, ki zavzeto in dinamično soustvarjajo našo zgodbo. Zaposlujemo sodelavce z različnimi strokovnimi znanji in izkušnjami. V Lidlu Slovenija imamo različna poslovna področja in štabne službe.

Nabava

V Lidlu Slovenija resor nabava vključuje nabavo prehrambnih in neprehrambnih izdelkov, oddelek za zagotavljanje kakovosti, oddelek deklaracij in oddelek marketinga. V nabavi nenehno skrbimo za optimizacijo naše ponudbe, oblikujemo akcijske ponudbe, spremljamo obstoječe izdelke v prodaji in se odzivamo na neskladja. Hkrati spremljamo tudi tržišče in njegove značilnosti. Oddelek za zagotavljanje kakovosti se ukvarja z laboratorijsko analitiko izdelkov, presojami dobaviteljev, s senzoričnimi testi, z inšpekcijskimi službami glede kakovosti in varnosti izdelkov ter z reklamacijami kupcev, ki se navezujejo na kakovost. V oddelku deklaracije so odgovorni za pripravo skladnih deklaracij za potrošnika, ki jih najdemo na vsakem izdelku. Oddelek marketinga pa skrbi, da so izdelki, akcije, novosti v ponudbi in druge aktivnosti Lidla Slovenija predstavljene tako, da jih kupci opazijo in si jih tudi zapomnijo.

Prodaja

Resor prodaje deluje kot vmesni člen med Lidlovimi prodajalnami in logističnim centrom. Njegova poglavitna naloga je organizacija in optimiranje prodajnih aktivnosti. Skrbi za izgled poslovalnic in razporeditev izdelkov na prodajnih policah in stremi k zadovoljevanju potreb kupcev ob upoštevanju delovnih procesov, ki se izvajajo v poslovni enoti. Razvijamo veliko praktičnih projektov in predlogov rešitev za standardizacijo in poenostavitev prodajnih procesov. Le tesno povezovanje struktur in delovanja v prodajalnah ter centralnem skladišču omogoča učinkovito spodbujanje nenehne in hitre rasti poslovanja.

Kadri

Resor Kadri se v našem podjetju deli na dva oddelka - oddelek za razvoj kadrov in oddelek obračuna plač. Razvoj kadrov zajema usposabljanje in razvoj kadrov ter nenehni nadzor teh ukrepov s ciljem, da kompetence zaposlenih prilagajamo trenutnim in prihodnjim zahtevam podjetja. V rekrutingu skrbimo za izvedbo selekcijskih postopkov in izvajanje ukrepov kadrovskega marketinga. V oddelku za obračun plač zbiramo, urejamo in procesiramo vse relevantne podatke, ki omogočajo pravočasno izvedbo obračuna plač.

Investicije

Resor investicij zajema področji nepremičnine, tehnična nabava in oddelek za varstvo pri delu. Področje nepremičnin skrbi za vse nepremičninske projekte in ureja vse vidike nepremičninskega portfelja. Poleg pridobivanja novih lokacij, skrbi za gradnjo poslovalnic ter vzdrževanje in odpravo pomanjkljivosti obstoječih objektov. Področje tehnična nabava skrbi za tehnično opremo poslovalnic in logističnega centra, vozni park podjetja, tiskovine, varnostne službe ter vrsto drugih zanimivih opravil. Pooblaščenec za varstvo pri delu zagotavlja nemoteno in dosledno izpolnjevanje predpisanih zahtev o varnosti in zdravju pri delu, varnosti živil in sistema HACCP.

Skupne službe

Resor skupnih služb zajema področja IT sistemi, pravo in skladnost poslovanja, finance in računovodstvo, kontroling ter revizija in infofon. Področje IT sistemi zagotavlja kvalitetne storitve informacijske tehnologije poslovalnicam, logističnemu centru in upravi ter tako podpira in optimira poslovne procese povsod tam, kjer se uporabljajo informacijski sistemi. Pravo in skladnost poslovanja je področje, ki pokriva teme zakonodaje, sklepanja pogodb s poslovnimi partnerji, inšpekcijskih pregledov, zavarovanj, varstva osebnih podatkov, varstva konkurence in podobno. Področje financ in računovodstva se ukvarja z upravljanjem finančnih tokov ob upoštevanju organizacijskih potreb in skladno s finančnimi normativi. Med glavne naloge sodijo računovodstvo, načrtovanje denarnega toka vključno s pravočasnim pridobivanjem novih virov financiranj, priprava in izvedba plačilnega prometa ter nadzor nad sodelovanjem s finančnimi inštitucijami. Področje kontrolinga zagotavlja koordinacijo, izvajanje analiz in kontrole ter zagotavljanje pravočasnega pretoka informacij glede na potrebe v podjetju z namenom izboljšave poslovnih procesov ter posledično izboljšanja poslovnih rezultatov. Področje revizija sistematično, objektivno in neodvisno preverja in ocenjuje vse naše procese ter s tem prispeva k našemu bodočemu razvoju organizacije. Infofon pa je naš klicni center, preko katerega kupci lahko kontaktirajo naše sodelavce z vprašanji o naših izdelkih in ponudbi ter za morebitne reklamacije in pohvale.

Štabne službe

Med štabne službe se uvršča področje korporativno komuniciranje, ki nosi odgovornost za notranje ter zunanje korporativno in produktno komuniciranje. Notranje komuniciranje zajema vso komunikacijo z zaposlenimi, preko dveh glavnih kanalov - intraneta in internega časopisa. Zunanjo javnost pa predstavljajo kupci in mediji ter društva in ustavnove, ki podjetje kontaktirajo s prošnjami za sponzorstva in donacije. Korporativno komuniciranje organizira tudi različne dogodke in dobrodelne projekte.